Kim! Bu Sureyi Her Gün Okursa, Kendisine Ebediyen Fakirlik Dokunmaz | www.corek-otu-yagi.com

Bil ki! Vâkıa’ sûresinin yüce bir sırrı ve acaib özellikleri vardır. Bilhassa zenginliği celbetmek ve fakirliği defetmekle ilgili çok
büyük bir fazileti vardır.

İmam ibni Abdil Berfi r.a. hazretleri Ettemhid isimli kitabında Peygamber efendimiz hazreti Muhammed s.a.v. in merfu bir hadisi
şerifini zikretmiştir. Hazreti Muhammed s.a.v. şöyle buyurmuştur:

Men karaa sûretel vâkıati külle yevmin lem tüsıbhü fâkatün ebedâ (Kim! Vâkıa’ sûre sini her gün okursa, kendisine ebediyen fakirlik
dokunmaz).

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim her gece Vakıa Suresini okursa, ona asla fakirlik isabet etmez.”

Abdullah ibni Mes’ud (Radıyallahü Anh) vefat edeceği vakit müminlerin emiri olan Hazreti Osman (Radıyallahü Anh) onu ziyarete gelir. Ona “Neden şikayetin var?” deyince, o şöyle der: “Doktor beni hasta etti. Artık bana kim derman olabilir.” O zaman Hazreti Osman (Radıyallahü Anh): “Sana devlet hazinesinden maaş bağlatayım mı? deyince, O: “İstemez” der. O zaman Hazreti Osman (Radıyallahü Anh): “Arkanda kızlar bırakacaksın onlara lazım olur” deyince, Abdullah ibni Mesud (Radıyallahü Anh) yukarıda zikredilen hadisi şerifi rivayet ederek: “Ben kızlarıma her gece Vakıa Suresini okumalarını emrettim, onlarda buna devam ediyorlar. Dolayısıyla onlarda muhtaç olmazlar” der.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Vakıa Suresi, zenginlik suresidir. Onu okuyunuz ve o sureyi kadınlarınıza ve çocuklarınıza da öğretiniz.” Rivayet Edildi ki:

Bu sureyi okumaya devam eden kimse, fakirlikten emin olur, dünya kendiliğinden ayağına gelir.

Her gün sabah ve akşam bu sureyi okuyan kimse hayatı boyunca açlık ve susuzluk acısı nedir bilmeden dünyadan göçer. Hayatı boyunca başka hiçbir tehlike yüzü de görmez.

İkindi namazından sonra 14 defa okunursa, rızık yağmur gibi yağar, Allah’u Teala işlerini kolaylaştırır.Bu bereketli surenin her gece akşam namazından sonra okunması tavsiye edilmiştir. Rızık, fakirlik ve yoksulluktan kurtulup zenginlik nimetine kavuşmak için okuyanlar,akşam namazından sonra okumaya devam etmelidirler.

Osman bin Affan r.a. hazretleri Abdullah ibni Mesud r.a. hazretlerine bir miktar mal vermek istedi. Abdullah ibni Mesut r.a. bunu almayı pek hoş karşılamadı ve kabül etmek istemedi. Osman bin

Affan r.a. hazretleri: sen alda kızlarına nafaka olarak kabul et dedi. bni Mesut r.a: Sen onların fakirlik içinde kalmalarından mı endişe ediyorsun? Halbuki ben onlara Vâkıa’ sûre-i şerifesini okumalarını emrettim! diye cevap verdi ve sunu ilave etti.

Rasulullah s.a.v. efendimizden duydum. Buyurdular ki: ”Kim Vâkıa’ sûresini her gün okursa kendisine ebediyen fakirlik dokunmaz”.

Bu sureyi ara vermeksizin 40 gün 40 defa okuyan kişi, asla fakirlik çekmez. Allah’u Teala o kişiye yorulmadan ve günaha girmeden helal rızıklar nasip eder.

Ölmekte olan bir kişiye Vakıa Suresi okunursa, münker ve nekir meleklerinin suallerine kolaylıkla cevap verir. Ariflerden bazıları demişlerdir ki: “Ölmüş bir kimsenin üzerine Vakıa Suresi okunursa, meyyitin acı ve ıstırabı hafifler. Ölümle burun buruna gelen ve can vermekte olan ağır bir hastanın üzerine okunursa, imanla göçmesine vesile olur. Azrail (aleyhisselam) da o kimseye karşı çok nazik davranır.

Abdestli olarak her gün sabah akşam bu sureyi birer defa okuyan kimse hayatı boyunca açlık ve susuzluk acısı nedir bilmez ve hiçbir tehlike yüzü görmez.”

İmam Kurtubi (Rahimehullah) buyuruyor ki: “Tohum ekerken E’üzü-Besmele’den sora Vakıa suresinin 63-64. ayetleri ve zikredilen duayı okumak müstehaptır. Ayrıca ekine isabet edecek zararın uzaklaştırılmasına vesile olur.

İdrar yollarında rahatsızlığı olan kişi, Vakıa Suresinin 5-6. ayetleri ile Hakka Suresinin 14. ayetlerini yazıp zemzem suyunun içinde beklettikten sonra içerse, bi-iznillah hastalığına şifa olur

Osman bin Affan r.a. hazretleri Abdullah ibni Mesud r.a. hazretlerine bir miktar mal vermek istedi. Abdullah ibni Mesut r.a. bunu
almayı pek hoş karşılamadı ve kabul etmek istemedi. Osman bin Affan r.a. hazretleri: Sen alda kızlarına nafaka olarak kabul et dedi.
İbni Mesut r.a : Sen onların fakirlik içinde kalmalarından mı endişe ediyorsun? Halbuki ben onlara Vâkıa’ sûre-i şerifesini okumalarını
emrettim! diye cevap verdi ve şunu ilave etti. Rasulullah s.a.v. Efendimizden duydum. Buyurdular ki: ”Kim Vâkıa’ sûresini her gün
okursa kendisine ebediyen fakirlik dokunmaz”.

Bu mübarek sûrenin büyük bir sırrı ve acaib özellikleri vardır. Sen bunu layık olan kimselere öğret. Çünkü bu sûrede Allah c.c. ın
en büyük isimleri yer almaktadır.

1. Her gün sabah namazından sonra bir defa Vâkıa’ sûresini okuyup, ardından da bin (1000) defa Yâ Kerîm Yâ Vedûd isimlerini okursa, üzerinden bir sene geçmeden Allah Teala hazretleri okuyanı bütün insanlardan daha zengin eder.

2. Bir tek mecliste 41 defa Vâkıa’ sûresini okuyan ve Allah Teala hazretlerinden hacetini isteyen kimsenin en kısa zamanda haceti yerine getirilir. Özellikle rızık konusunda 41 defa okumanın büyük tesiri vardır.

3. İkindi namazından sonra Vâkıa’ sûresini 14 defa okumak mücerrebdir. Defalarca denenmiş ve müsbet sonuçlar alınmıştır. Vâkıa’ sûresini devamlı okuyan kimse, Allah Teala nın izniyle rızıklanır ve muradına erişir.

4. Her gün 40 defa olmak üzere kim Vâkıa’ sûresini kırk gün üst üste ara vermeden okursa, Allah Teala hazretleri okuyana geniş bir rızık verir, hiç bir meşakkat ve sıkıntı hissetmeden okuyan buna kavuşturulur.

5. Birbirini sevmeyen ve nefret eden karı kocayı, baba ile oğlu, iki kardeşi veya iki kişi arasındaki nefreti muhabbete döndürmek istersen: Yenilecek tatlı bir şey üzerine güzel kokulu bir buhur tüttürerek üç (3) defa Vâkıa’ sûresini bir (1) defada şu azimeti:

Tevekkelû yâ huddâme hâzihis sûreti bil ülfeti vel mehhabeti beyne fülân ve fülânete bi hakki hehtûbin hehtûbin lehûbin lehûbin ecib yâ samûn zûbihâin ve cemâlin Tevekkelû yâ huddâme Tevekkelû yâ huddâme hâzihis sûreti serifeti bil mehabbetit dâimeti vel vidâdi beyne fülân ibni fülânete ve fülânete binti fülânete bi hakki tevekkelû yâ huddâme hâzihis sûretis serifeti aleyküm ve tâatihâ ledeyküm.

Okuduktan sonra o iki kişiye bu okunan tatlı yiyecek yedirilirse, Allah c.c. ın izniyle aralarındaki nefret muhabbete dönüşür. Ölene
kadarda birbirlerinden ayrılmazlar.

6. Kolay rızık için: Her gün sabah ve yatsı namazından üçer defa Vâkıa’ sûresini, birer defada aşağıdaki duayı okumaya devam eden kimseyi Allah Teala hazretleri zengin eder. Beklemediği ve ümit etmediği yerden rızkını Allah c.c. kolayca gönderir.

Okunacak dua budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Bi mehmehûbin mehmehûbin zî lutfin hafiyyin bi sa’saın sa’saın zin nûri vel behâi bi sehsehûbin sehsehûbin zil ızzis sâmihi vel azameti vel kibriyâi vel kudreti ves sultâni allâhümme innî eselüke bismikel merfûatilletî a’taytehü men si’te min evliyâike ve
elhemtehü asfiyâike ve hassate bihâ min ahbebte min ahbâbike en tu’tînî rizkan min ındike tugnî bihi fakrî ve takta bihi alâikıs şeytâni min Sadrî inneke entel hannânül mennânül vehhâbür rezzâkul fettâhul bâsitul cevvâdül kâfî elganiyyul mu’niyyul kerîmül mu’tıyyül latîfül berrür rahîmüs vâsiüs şekûrür rabbül gafûru vel fadli ven neami vel cûdü vel keremi allâhümme innî eselüke bi hakkike ve hakku nebiyyike ve rasûlike en tümeddenî min cûdike ve keremike ve fadlike ve ihsânike ve lutfike ve imtinânike yâ sâdikul va’di yâ mu’tıyyenbilâ haddü lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn. Allâhümme yessirlî rizkan halâlen tayyiben ve ecib da’vetî bi hakki sûretil vâkıati ve bi hakki ismikel azîmül a’zamü ve bi hakkim seyyidinâ muhammedin sallallâhü aleyhi ve selleme ve âlihi ve ashâbihit tayyibînet tâhirîne ve bi hakki
fekacin mahmet fettâhun kâdirun câbirun mu’tiyyun hayrur râzikîne mugnîl bâisül fekîru tevvâbün lâ yüâhızü bil cerâimi allâhümme yessirlî rizkan halâlen min ındike ve acillî bihi yâ zelcelâli vel ikrâmi yâ kâfî yâ kefîlü erhamnî bi rahmetike yâ erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihi ve itbâıhi ve ensârihi ve ezvâcihi ve zürriyyâtihi ve ehli beytihi ecmeîne ve sellim. Sübhâne
rabbike rabbil ızzeti ammâ yesufûn. Ve selâmün alel murselîn. Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn.

7. Dokuz adet beyaz biberin her biri üzerine bir (1) defa Vâkıa’ sûresini okuduktan sonra biberleri bir siseye koy ve üzerine biraz zeytinyağı ilave et. Bu siseyi yedi gün sıcak bir küle göm ve her gece Vâkıa’ sûresini yedi (7) defa oku. Yedi gün içinde arzu ettiğin kimse derin bir muhabbetle bağlanır ve sana celb olur. Şişeyi kapatmadan önce matlubun ve annesinin ismini bir kağıda 41 defa yazıp, şişenin içine koyarsın.

8. Vâkıa’ sûresinin riyazatı hakkında bazı evliyalar ve şeyh Ahmed Residi r.a. söyle buyurmuşlardır: Bedenini temizledikten sonra temiz elbiseler giyip, temiz bir mekana çekil. Cuma günü başlamak şartıyla yedi gün riyazatlı olarak oruç tut. Bu yedi gün içerisinde her farz namazın arkasından 25 defa Vâkıa’ sûresini oku. Yedinci gün olan Perşembe gününün sonunda sekizinci gece olan Cuma gecesi akşam namazını kılıp, 25 defa Vâkıa’ sûresini okuduktan sonra, yatsı namazına kadar dünya kelamı konuşma! Yatsı namazından sonra 125 defa Vâkıa’ sûresini okuyup, 1000 defada salavatı şerife getirdikten sonra; Allah Teala hazretlerine arz ve niyet et. Halvetten sonrada her gün sabah ve akşam birer defa Vâkıa’ sûresini okumaya devam edersin.

Evliyadan olan Ebil Abbas el Hariti r.a. hazretleri bunu fakir bir topluluğa öğrettiğini, onlarda bu ameli yaptıklarında Allah Teala hazretlerinin o topluluğu zengin ettiğini anlatmıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*